Wat zit er in de databank?

De Pinakes-databank bevat rechtstreekse contactgegevens, namen, functies en mandaten van meer dan 134 000 beslissingnemers in 20 000 overheidsorganisaties. Snel en gericht selecteerbaar volgens jouw communicatienoden.

Welke organisaties vind ik terug?

De organisaties in de databank zijn ingedeeld in 7 overzichtelijke rubrieken:

Lokale overheden

 • Gemeentebesturen
 • OCMW-besturen
 • Districtsraden
 • Gemeentebedrijven
 • Intercommunales
 • Zorgverenigingen

Federale, regionale en provinciale overheden

 • Regeringen
 • Parlementen
 • Parlementaire commissies
 • Kabinetten
 • Ministeries en departementen
 • Parastatalen en overheidsbedrijven
 • Adviesorganen
 • Provincies
 • Polders en wateringen
 • Koningshuis
 • Ambassades

Politie, justitie en (civiele) veiligheid

 • Federale politie
 • Lokale politie
 • Belgisch leger
 • Hulpverleningszones
 • Hoven en rechtbanken
 • Openbaar ministerie
 • Parketten
 • Justitiehuizen en justitiediensten
 • Notarissen
 • Gevangenissen

Onderwijs, cultuur en vrije tijd

 • Kleuterscholen
 • Lagere scholen
 • Basisscholen
 • Secundaire scholen,
 • Hogescholen en universiteiten
 • Kunstacademies
 • Musea en cultuurcentra
 • Toeristische diensten
 • Openbare bibliotheken
 • Sportinfrastructuren

Welzijn, werk en gezondheid

 • Ziekenhuizen
 • Poliklinieken en psychiatrische instellingen
 • Instellingen voor mindervaliden en bijzondere jeugdzorg
 • Kinderdagverblijven
 • Diensten voor gezinszorg
 • Rusthuizen
 • Assistentiewoningen
 • Lokale dienstencentra
 • Hersteloorden
 • Revalidatiecentra en palliatieve centra
 • Beschutte en sociale werkplaatsen
 • Sociale huisvestingsmaatschappijen en -kredietvennootschappen
 • Sociale verhuurkantoren en woonwinkels
 • Centra voor algemeen welzijnswerk
 • Werkwinkels en plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
 • Containerparken

Middenveld

 • Politieke partijen
 • Niet-gouvernementele organisaties
 • Belangen- en koepelorganisaties
 • Kamers van koophandel
 • Werkgeversorganisaties
 • Werknemersorganisaties
 • Levensbeschouwelijke organisaties
 • Stichtingen
 • Balies
 • Armoedeverenigingen

Europese en Luxemburgse overheden

 • EU Agentschappen veiligheids- en defensiebeleid
 • EU Beleidsvoerende agentschappen
 • EU Financiële instellingen
 • EU Hof van justitie
 • EU Projectondersteunende organisaties
 • EU Raadgevende instellingen
 • EU Toezichthoudende instellingen
 • EU Wetgevende instellingen
 • LUX Huis van de Groothertog
 • LUX Regering en parlement
 • LUX Ministeries en parastatalen
 • LUX Overheidsbedrijven en adviesorganen
 • LUX Politie en leger
 • LUX Hoven, rechtbanken en openbaar ministerie
 • LUX Gevangenissen
 • LUX Ambassades
 • LUX Intercommunales
 • LUX Brandweer en civiele bescherming
 • LUX Gemeenten
 • LUX Notarissen
 • LUX Gerechtsdeurwaarders
 • LUX Balies
 • LUX Kinderdagverblijven
 • LUX Rusthuizen
 • LUX Musea en cultuurcentra
 • LUX Werknemers- en werkgeversorganisaties
 • LUX Politieke partijen

Welke contactpersonen zitten in de databank?

Politici, ambtenaren, leidinggevenden....: je vindt de contactinformatie van meer dan 134 000 beslissingnemers en medewerkers terug in de databank.

Politici

 • regeringsleden
 • parlementsleden
 • kabinetsmedewerkers
 • partijvoorzitters
 • bestendig gedeputeerden
 • burgemeesters
 • schepenen
 • ocmw-voorzitters
 • gemeenteraadsleden
 • politieraadsleden
 • voorzitters intercommunales
 • leden raad van bestuur intercommunales
 • ...

Ambtenaren en leidinggevenden

 • algemeen directeurs
 • federale ambtenaren
 • korpschefs
 • financieel directeurs
 • topambtenaren
 • communicatieambtenaren
 • milieuambtenaren
 • dienst- en departementshoofden
 • provinciegouverneurs
 • gerechtelijke griffiers
 • woordvoerders
 • verantwoordelijken en coördinatoren
 • directeurs van instellingen
 • personeel binnen de overheid

Magistraten

 • voorzitters hoven en rechtbanken
 • raadsheren
 • rechters
 • leden van het openbaar ministerie
 • ...

Verantwoordelijkheden in Pinakes

 • binnenlandse aangelegenheden
 • begroting en financiën
 • communicatie
 • cultuur
 • defensie
 • economie
 • energie
 • gezondheid
 • informatica
 • leefmilieu
 • onderwijs
 • operationeel en logistiek
 • openbare aanbestedingen
 • personeel en vorming
 • openbare werken en infrastructuur
 • telecommunicatie
 • welzijn en sociale zaken
 • wetenschappelijk onderzoek
 • wonen

Welke gegevens vind je per contactpersoon?

In de contactenlijst vind je per contactpersoon een complete gegevensfiche terug met (professioneel) e-mailadres, telefoonnummer, postadres, mandaten en functies,...