Privacy policy

Pinakes is een databank met alle Belgische, Luxemburgse en Europese openbare besturen en diensten, alsook de organisaties uit de welzijns-, gezondheids- en non-profit-sector. De databank bevat de contactgegevens van de politieke mandatarissen, de leidinggevende ambtenaren en decision-makers. Deze contactgegevens worden te koop en te huur aangeboden aan overheidsbesturen, instellingen en privaatrechtelijke rechtspersonen die de betrokkenen wensen te informeren, al dan niet via direct marketingacties, over activiteiten, producten of diensten die van belang kunnen zijn voor deze organisaties en personen bij de uitoefening van hun functie. Ook Pinakes zelf kan deze gegevens gebruiken voor deze doelstellingen. Overeenkomstig de Privacywet, informeert Pinakes de personen in de Pinakes-databank twee keer per jaar via e-mail van hun privacyrecht en dit ten laatste één jaar na de registratie van hun gegevens. Pinakes respecteert bovendien de e-commercewetgeving en geeft geen rechtstreekse e-mailadressen vrij voor commerciële direct marketing-acties. Vanaf 25 mei 2018 geeft Pinakes invulling aan verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking en vrije verspreiding van persoonsgegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("Algemene verordening Gegevensbescherming" of "AVG", in het Engels: “General Data Protection Regulation” of “GDPR”). De contactgegevens worden geregistreerd of gecorrigeerd op het ogenblik van de verzameling van de gegevens. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door een verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking: Pinakes NV, Keizerslaan 34, 1000 Brussel, info [at] pinakes.be.

Algemeen

Pinakes hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, als klant en/of bezoeker van deze website, hetzij als persoon die opgenomen is in de Pinakesdatabank. Pinakes houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet op de bescherming van de persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens registreert Pinakes?

De Pinakesdatabank bevat de contactgegevens van de politieke mandatarissen, alsook de leidinggevende ambtenaren en andere decision makers. Het gaat om de contactgegevens, taal en – enkel voor de politieke mandatarissen – de politieke partij en het privépostadres.

Waar komen de gegevens vandaan?

Pinakes houdt in haar databank publieke contactgegevens bij. Het gaat om publiek toegankelijke en beschikbare contactdata. De politieke mandatarissen en ambtenaren in onze databank zijn vaak zelf vragende partij om erin opgenomen te worden. Pinakes verzamelt, verrijkt en structureert publiek beschikbare contactinformatie. De toegevoegde waarde van Pinakes zit in de correctheid van de publiek toegankelijke contactinformatie en in het structureren ervan, zodat bv. exportlijsten gestructureerd aangeleverd kunnen worden. Alle organisaties in de Pinakes databank worden 1x per jaar structureel geënquêteerd, en op dagbasis is er een punctuele actualisatie via de pers, het Staatsblad en post- of emailretours van onze partners.

Twee maal per jaar informeren we de contactpersonen in de Pinakes-databank over hun hun opname in de databank. Zie ook de disclaimer onder onze handtekeningen. Zij kunnen verzet aantekenen.

In alle communicatie naar onze klanten wijzen we erop dat, indien de klant toegang heeft tot de rechtstreekse e-mailadressen, hij deze mailadressen niet mag gebruiken voor commerciële boodschappen. Indien de klant toch commerciële communicatie wenst uit te sturen naar bv. functies in de gemeenten, dan dient hij de algemene mailadressen te gebruiken (niet de rechtstreekse). Dit zijn de algemene e-mailadressen die de gemeenten zelf invullen in hun enquêteformulieren.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Deze gegevens in de Pinakesdatabank worden te koop en te huur, dus tegen betaling, aangeboden aan overheidsbesturen, instellingen en private bedrijven die de betrokkenen wensen te berichten, al dan niet via direct marketingacties, over activiteiten, producten of diensten die van belang kunnen zijn voor deze organisaties en personen bij de uitoefening van hun functie. Ook Pinakes zelf kan deze gegevens gebruiken voor deze doelstellingen.

Klanten en websitebezoekers

1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij over u?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten en om een hoge standaard qua gepersonaliseerde producten en diensten te bereiken. Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

 • identificatiegegevens (vb. naam, IP-adres);
 • contactgegevens (vb. post – en emailadres, telefoonnummer);
 • gegevens met betrekking tot opleiding en tewerkstelling (vb. job, naam van de werkgever);
 • financiële en commerciële gegevens (vb. bankrekeningnummer, geschiedenis transacties, schulden);
 • gegevens met betrekking tot uw voorkeuren:
  • gegevens met betrekking tot het gebruik van onze producten en diensten;
  • gegevens over uw interacties met ons via: onze websites, onze social media pagina’s, e-mails.

De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd, of gegevens die wij verkregen hebben via één van volgende bronnen, om onze databanken te verifiëren of aan te vullen:

 • publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties (vb. het Belgisch Staatsblad);
 • onze zakelijke klanten of dienstverleners;
 • websites/social media pagina’s die informatie bevatten die u zelf hebt publiek gemaakt (vb. uw eigen website of social media pagina); en
 • databanken die door derde partijen publiek gemaakt werden.

 

2. Waarom en op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?

A. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen, met inbegrip van:

 • het naleven van belastingcontrole;
 • het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie.

 

B. Om een overeenkomst met u uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek vooraleer een overeenkomst aan te gaan

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, en ook om:

 • u informatie te verstrekken over onze producten en diensten;
 • u te helpen en uw vragen te beantwoorden;
 • te evalueren of we u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden; en
 • producten of diensten te leveren aan onze zakelijke klanten waarvan u een werknemer bent.

 

C. Op basis van ons gerechtvaardigd belang

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten of diensten te implementeren en te ontwikkelen, om ons risicobeheer te verbeteren en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van:

 • het bewijzen van transacties;
 • fraudepreventie;
 • IT-beheer, inclusief infrastructuurbeheer, bedrijfscontinuïteit en IT-beveiliging;
 • het opstellen van statistische modellen, op basis van de analyse van transacties;
 • het opstellen van geaggregeerde statistieken, tests en modellen voor onderzoek en ontwikkeling;
 • het personaliseren van ons aanbod via:
  • het verbeteren van de kwaliteit van onze producten of diensten;
  • het voeren van reclame voor producten of diensten die aansluiten bij uw profiel.
  • Dit doen wij door:
   • het segmenteren van onze potentiële klanten en bestaande klanten;
   • het analyseren van uw gewoontes en voorkeuren (op basis van het gebruik van onze producten en diensten of uw interactie met ons via de diverse kanalen (e-mails of berichten, bezoek aan onze website, enz.)); en
   • het vergelijken van de producten en diensten die u al hebt of gebruikt met andere gegevens die wij over u hebben.

 

D. Om uw keuze te respecteren wanneer we uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking

In sommige gevallen dienen wij uw toestemming te vragen om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld:

 • wanneer een hierboven vermelde verwerking leidt tot geautomatiseerde individuele besluitvorming waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft. In dat geval zullen wij u informeren over de logica die hieraan ten grondslag ligt en over het belang en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking;
 • indien wij bijkomende verwerkingen uitvoeren voor andere doeleinden dan deze vermeld in deze Afdeling 2, zullen wij u hierover informeren en indien nodig uw toestemming vragen.

 

E. Om elektronische communicatiegegevens te verwerken

Naast het opnemen van elektronische communicaties die wettelijk toegestaan of opgelegd zijn, of opnames waarmee u hebt ingestemd, kunnen wij uw elektronische communicaties ook opnemen, met inbegrip van de daaraan verbonden verkeersgegevens, in het kader van onze legitieme bedrijfsdoeleinden, meer bepaald om:

 • onze medewerkers te kunnen opleiden en controleren, zodat we de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verbeteren; en/of
 • het bewijs te hebben van zakelijke transacties of van communicaties die plaatsvonden via deze elektronische communicaties, met inbegrip van de inhoud van deze communicaties.

We kunnen dergelijke gegevens bewaren zolang wettelijk vereist of toegestaan is, met name gedurende de periode waarin een geschil kan ontstaan naar aanleiding van de elektronische communicatie opgenomen tussen u en ons.

Het voorgaande is van toepassing op telefoongesprekken evenals op alle andere elektronische communicaties (zoals e-mail, SMS, instant messaging diensten of gelijkaardige technologieën).

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:

 • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen;
 • Onafhankelijke agenten, tussenpersonen of makelaars;
 • Financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;
 • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of revisoren.

 

4. Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals voor rekeningenbeheer, het faciliteren van het klantenbeheer en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden. Zo wordt bijvoorbeeld het merendeel van de klanteninformatie bijgehouden voor de duur van de contractuele relatie en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:

 • Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens.
 • Rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen.
 • Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
 • Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons een brief of e-mail richten naar het volgende adres: Pinakes nv, Keizerslaan 34, 1000 Brussel of info [at] pinakes.be.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

6. Hoe kan u wijzigingen aan deze privacyverklaring opvolgen?

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken.

Wij nodigen u uit de laatste versie van deze Privacyverklaring online te raadplegen en wij zullen u van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via onze website of via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen.

7. Hoe kan u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring, kan u ons contacteren via info [at] pinakes.be of via brief naar Pinakes nv, Keizerslaan 34, 1000 Brussel.

 

Cookies

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op uw computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op uw computer blijven staan, soms zelfs tot u ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

2. Waarom gebruiken we cookies?

Pinakes nv, de beheerder van deze website, gebruikt op deze websites twee soorten cookies:

 • cookies voor functionele doeleinden: deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als u onze website wilt bezoeken.
 • cookies voor analytische doeleinden: deze cookies gebruiken we om websitebezoeken te meten. Deze informatie gebruiken we om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald product of onderwerp. U kan weigeren dat deze cookies op uw toestel worden geplaatst. Indien u wilt weten welke cookies op uw toestel zijn geplaatst of u wilt cookies verwijderen, dan gebruikt u hiervoor de instellingen van uw browser.